ใบคำสั่งซื้อบัตรเงินสดเติมน้ำมัน Bangchak Cash Card
ถึง/To : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรียน/Attn : แผนกธุรกิจบัตรน้ำมัน ฝ่ายธุรกิจขายปลีกน้ำมัน
ที่อยู่/Address : สำนักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ผู้ประสานงาน/Contact Person : คุณสุรนาท (เจ้าหน้าที่ บางจาก)
โทรศัพท์/Tel : 0 2335 4522, 0 2335 4840
โทรสาร/Fax : 0 20163991
รายละเอียดผู้สั่งซื้อ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ต้องการบัตรประเภท
หมายเหตุ : ระยะเวลา 4-5 วันทำการ หลังวันสั่งซื้อและชำระเงิน
ลำดับที่
Items
รายการ
Description
วันหมดอายุ
Expire Date
(MM/YY)
มูลค่าบัตร/บาท
Unit Price/Baht
ปริมาณ/บัตร
Quantity/Card
จำนวนเงิน/บาท
Amount/Baht
1
บัตรน้ำมัน Bangchak Cash Card
2
บัตรน้ำมัน Bangchak Cash Card
3
บัตรน้ำมัน Bangchak Cash Card
4
บัตรน้ำมัน Bangchak Cash Card
5
บัตรน้ำมัน Bangchak Cash Card
ยอดสั่งซื้อรวม
รวมราคาสินค้า/Total
รวมราคาทั้งสิ้น/Sub Total
การชำระเงิน/Payment Terms
โอนเข้าบัญชี KBank 593-1-00103-7
กำหนดส่งของ/Delivery
4-6 วันทำการ หลังวันสั่งซื้อและชำระเงิน
หมายเหตุ
  1. ใบคำสั่งซื้อ ฉบับนี้ถ้าผู้สั่งซื้อ/Buyer ได้ลงนามแล้ว ถือว่าเป็นการจ้างงานโดยสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขและราคาที่ระบุไว้ข้างต้น
  2. เจ้าหน้าที่ บางจาก ตรวจสอบใบคำสั่งซื้อ/ใบนำฝากเงินเข้าบัญชี (Pay-in) ถูกต้องแล้ว ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ KBank ดำเนินการผลิตบัตรได้
  3. เจ้าหน้าที่ KBank ตรวจสอบใบคำสั่งซื้อ/ใบนำฝากเงินเข้าบัญชี (Pay-in) ถูกต้องแล้ว ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ Supplier ดำเนินการผลิตบัตรได้
  4. การกำหนดวันบัตรหมดอายุ (MM/YY) ให้นับเพิ่มรวมจากเดือนที่สั่งซื้อ เช่น สั่งซื้อเดือน 11/16 เป็น 11/17 (1 ปี )
  5. ผู้สั่งซื้อ/Buyer ดำเนินการชำระเงินเข้า ชื่อบัญชี บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับชำระเงินค่าบัตร บางจาก
    ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี : 593-1-00103-7 สาขา สำนักแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
  6. หากบัตร ชำรุด สูญหาย หรือ หมดอายุ และผู้ถือบัตรยังมิได้ใช้ซื้อน้ำมันจนครบตามมูลค่าในบัตรฯ บางจาก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ผู้ถือบัตร
  7. บางจาก ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุด สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More information